Assistant Principal of Employer Engagement

Job Roles:
Deputy/Vice/Assistant Principal, Principal
Organisation Type:
Further Education
Organisation:
FE College
Contract Type:
Full Time
Subject Area:
Any
Region:
Wales
Contract Term:
Permanent
Salary Description:
£54,132 - £59,466
Posted:
16th Sep 2020
Start Date:
Recruiter:
Coleg Cambria
Job Ref:
CC/1406

Coleg Cambia: An Introduction

At Coleg Cambria, our aim is to be an exceptional institute of education. Having already achieved an ‘Excellent’ in our recent Estyn inspection and won a Platinum Corporate Standard Health at Work Award, we feel this is a good start.

We provide a warm welcome to all students and staff to make Coleg Cambria a place you want to be a part of. To ensure our students get the best experience and results they can, we make sure the people employed with us are happy. We nurture a positive work environment, a constantly expanding and improving workforce, and offer the opportunity to challenge yourself. On top of all that we have a wide range of benefits to make sure our employees feel valued, including generous annual leave, a great pension package, discount membership to our on-site gyms, salons, and professional training restaurants.

Our 5 Campuses situated in the stunning North Wales area are constantly expanding and evolving. With strong relationships with multiple companies in the area we help give our students the best start to their careers and help the local economy thrive. Wales has a strong and proud culture we continue to grow these important values by being committed to raising the Welsh language profile. We are very proud of what we have built here and we are now looking for someone to enhance our already exceptional workforce.

Yng Ngholeg Cambria, ein nod yw bod yn sefydliad addysg eithriadol. A ninnau eisoes wedi cael dyfarniad ‘Rhagorol’ yn ein harolygiad diweddar gan Estyn ac wedi ennill Gwobr Platinwm Iechyd yn y Gweithle y Safon Iechyd Corfforaethol, rydym yn teimlo ein bod wedi cael dechrau da.

Rydym yn rhoi croeso cynnes i holl fyfyrwyr a staff i wneud Coleg Cambria yn lle rydych chi eisiau bod yn rhan ohono. Er mwyn sicrhau bod ein myfyrwyr yn cael y profiad a’r canlyniadau gorau y gallant eu cael, rydym yn sicrhau fod y bobl rydym yn eu cyflogi yn hapus. Rydym yn meithrin amgylchedd gwaith cadarnhaol, gweithlu sy’n ehangu ac yn gwella’n gyson, ac yn cynnig y cyfle i chi herio’ch hun. Yn ogystal â hynny, mae gennym ystod eang o fudd-daliadau i sicrhau fod ein gweithwyr yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi, gan gynnwys gwyliau blynyddol hael, pecyn pensiwn gwych, ac aelodaeth â disgownt i‘n campfeydd, ein salonau a’n bwytai hyfforddi proffesiynol.

Mae ein 5 safle, sydd wedi’u lleoli mewn ardal odidog yng Ngogledd Cymru, yn ehangu ac yn datblygu’n gyson. Gyda pherthnasoedd cryf gyda nifer o gwmnïau yn yr ardal, rydym yn helpu rhoi’r dechrau gorau i’n myfyrwyr i’w gyrfaoedd ac yn helpu’r economi leol i ffynnu. Mae gan Gymru ddiwylliant cadarn a balch, ac rydym yn parhau i ddatblygu’r gwerthoedd pwysig hynny trwy ymrwymo i hyrwyddo’r Gymraeg. Rydym yn falch iawn o’r hyn rydym wedi’i adeiladu yma ac rydym bellach yn chwilio am rywun i wella ein gweithlu sydd eisoes yn eithriadol.


Job Summary

Be part of an ‘Officially Excellent’ college!

Inspire, Innovate, Succeed

Coleg Cambria is one of the UK’s leading colleges and we are thrilled to have the opportunity to add to our management team. Assistant Principal of Employer Engagement

Salary - £54,132 - £59,466 per annum

As an Assistant Principal of Employer Engagement you will have overall responsibility for building the Employer Engagement strategy, developing programmes across multiple Directorates and the provision at the business school in Northop and setting and receiving all commercial targets.

We are looking for someone who has substantial experience working with employers across multiple sectors and leading and managing a team in order to achieve strategic, operational and commercial targets.

The ideal candidate has to be passionate about generating new employer relationships by innovating and being creative with engagement plans but also has the ability to nurture and develop existing relationships.

The individual will be committed to leading and developing a team who are continuously improving the quality of teaching, learning, assessment and quality across the Directorate and wider College.

This is a high profile role that will be integral in driving the employer engagement offering across both the Directorate and wider College.

We are looking for those individuals who are able to clearly demonstrate selflessness, integrity, objectivity, accountability, openness, honesty and leadership, as well as observing the principles of the Code of Good Governance for Colleges in Wales of being respectful, professional, prudent and committed, and enthusiastic about good governance.


About Coleg Cambria

Coleg Cambria has rapidly established itself as a leading UK education provider.

Estyn awarded the College the highest Estyn sector judgements of this inspection cycle, with both current performance and prospects for improvement at ‘excellent’.

Positioned on the border of North East Wales, the college has excellent transport links not only from within North Wales but with easy access to national motorways and well served by a great rail network with fast links to Liverpool, Manchester, Cardiff and London.

In 2017, Lonely Planet named North Wales one of its top 10 regions to visit in the entire world. This beautiful corner of Wales is steeped in history, boasts stunning scenery, coastlines and spectacular views.

For further information and to apply visit https://colegcambria.ciphr-irecruit.com/Applicants/vacancy

Closing Date for applications is 09/10/2020

Welsh language skills are desirable.


Beth am berthyn i goleg sy’n ‘Rhagorol yn Swyddogol’?

Ysbrydoli, Arloesol, Llwyddo

Mae Coleg Cambria yn un o golegau blaenllaw’r DU ac rydym wrth ein bodd bod gennym gyfle i ehangu ein tîm rheoli’r coleg. Pennaeth Cynorthwyol Ymgysylltu â Chyflogwyr

Cyflog - £54,132 - £59,466 y flwyddyn

Fel Pennaeth Cynorthwyol Ymgysylltu â Chyflogwyr bydd gennych gyfrifoldeb cyffredinol am ddatblygu’r Strategaeth Ymgysylltu â Chyflogwyr, llunio rhaglenni ar draws sawl Cyfarwyddiaethac am y ddarpariaeth yn ein hysgol fusnes yn Llaneurgain.

Rydym yn chwilio am rywun sydd â phrofiad sylweddol o weithio gyda chyflogwyr sawl sector ac sydd gan brofiad o arwain a rheoli tîm, i gyflawni amcanion strategol, gweithrediadol a masnachol.

Rydym yn chwilio am unigolyn sydd yn frwd ynghylch sefydlu perthnasau newydd gyda chyflogwyr drwy arloesi a bod yn greadigol gyda chynlluniau ymgysylltu, ond sydd hefyd yn gallu meithrin a datblygu perthnasau presennol.

Bydd yr unigolyn wedi ymrwymo i arwain a datblygu tîm sy'n gwella ansawdd yr addysgu, dysgu, asesu ac ansawdd yn barhaus drwy’r Gyfarwyddiaeth i gyd a'r coleg ehangach.

Mae hon yn swydd broffil uchel a fydd yn rhan annatod o hybu’r cynnig ymgysylltu â chyflogwyr drwy’r Gyfarwyddiaeth i gyd a'r coleg ehangach.

Rydymyn chwilio am yr unigolion hynny sy'n gallu dangos yn glir, anhunanoldeb, uniondeb, gwrthrychedd, atebolrwydd, didwylledd, gonestrwydd ac arweinyddiaeth, yn ogystal â chadw at egwyddorion y Cod Llywodraethu Da ar gyfer Colegau yng Nghymru, sef bod yn barchus, yn broffesiynol, yn ddarbodus ac yn ymroddedig, ac yn frwd dros lywodraethu da.


Ynglŷn â Choleg Cambria

Mae Coleg Cambria wedi sefydlu ei hun yn gyflym fel darparwr addysg blaenllaw yn y DU.

Rhoddodd Estyn ddyfarniadau uchaf eu cylch arolygu'r sector i'r coleg, gyda’r perfformiad cyfredol a’r rhagolygon ar gyfer gwella yn ‘rhagorol’.

Wedi'i leoli ar ffin Gogledd Ddwyrain Cymru, mae gan y coleg gysylltiadau trafnidiaeth ardderchog â Gogledd Cymru, a hefyd mynediad rhwydd i draffyrdd cenedlaethol a chysylltiad da â’r rhwydwaith rheilffyrdd gwych, gyda chysylltiadau cyflym â Lerpwl, Manceinion, Caerdydd a Llundain.

Yn 2017, cafodd Gogledd Cymru ei enwi gan y cylchgrawn Lonely Planet fel un o'i 10 rhanbarth gorau i ymweld ag ef drwy’r byd i gyd. Mae'r gornel hardd hon o Gymru yn llawn hanes ac mae ganddi olygfeydd ac arfordiroedd godidog.


I gael rhagor o wybodaeth ac i wneud cais ewch i: https://colegcambria.ciphr-irecruit.com/Applicants/vacancy

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 09/10/2020

Mae sgiliau Cymraeg yn ddymunol ar gyfer y swydd hon


Benefits

Excellent Pension Scheme(s)

Generous Annual Leave Entitlement

On Site Nursery Provision

Discounts on a Range Of College Evening Courses

Access to A Wide Range of E-Learning and Professional Development

Discounted Gym Membership

Excellent Sports and Fitness Facilities

Free Parking on All Sites

Cycle Scheme

Discounted Rates for Hairdressing and Beauty Treatments

Discounted Rates for Restaurants

Cynllun(iau) pensiwn ardderchog

Hawl gwyliau blynyddol hael

Darpariaeth feithrin ar y safle

Gostyngiadau ar ystod o gyrsiau gyda’r nos y coleg

Mynediad i ystod eang o gyrsiau e-ddysgu a datblygiad proffesiynol

Disgownt ar aelodaeth ystafell ffitrwydd

Cyfleusterau chwaraeon a ffitrwydd ardderchog

Parcio am ddim ar bob safle

Cynllun Beicio

Cyfraddau gostyngol ar gyfer trin gwallt a thriniaethau harddwch

Cyfraddau gostyngol yn ein bwytai

Closing Date:
09/10/2020
Contact Details:
Coleg Cambria
Tel: n/a
Contact: HR
Email:

You may return to your current search results by clicking here.