Lecturer in Welsh

Job Roles:
Teacher/Lecturer
Organisation Type:
Further Education
Organisation:
FE College
Contract Type:
Full Time
Subject Area:
Modern Languages
Region:
Wales
Contract Term:
Maternity Cover
Salary Description:
£24,807 - £40,485
Posted:
8th Sep 2020
Start Date:
Recruiter:
Coleg Cambria
Job Ref:
CC/1362

Coleg Cambia: An Introduction

At Coleg Cambria, our aim is to be an exceptional institute of education. Having already achieved an ‘Excellent’ in our recent Estyn inspection and won a Platinum Corporate Standard Health at Work Award, we feel this is a good start.

We provide a warm welcome to all students and staff to make Coleg Cambria a place you want to be a part of. To ensure our students get the best experience and results they can, we make sure the people employed with us are happy. We nurture a positive work environment, a constantly expanding and improving workforce, and offer the opportunity to challenge yourself. On top of all that we have a wide range of benefits to make sure our employees feel valued, including generous annual leave, a great pension package, discount membership to our on-site gyms, salons, and professional training restaurants.

Our 5 Campuses situated in the stunning North Wales area are constantly expanding and evolving. With strong relationships with multiple companies in the area we help give our students the best start to their careers and help the local economy thrive. Wales has a strong and proud culture we continue to grow these important values by being committed to raising the Welsh language profile. We are very proud of what we have built here and we are now looking for someone to enhance our already exceptional workforce.

Yng Ngholeg Cambria, ein nod yw bod yn sefydliad addysg eithriadol. A ninnau eisoes wedi cael dyfarniad ‘Rhagorol’ yn ein harolygiad diweddar gan Estyn ac wedi ennill Gwobr Platinwm Iechyd yn y Gweithle y Safon Iechyd Corfforaethol, rydym yn teimlo ein bod wedi cael dechrau da.

Rydym yn rhoi croeso cynnes i holl fyfyrwyr a staff i wneud Coleg Cambria yn lle rydych chi eisiau bod yn rhan ohono. Er mwyn sicrhau bod ein myfyrwyr yn cael y profiad a’r canlyniadau gorau y gallant eu cael, rydym yn sicrhau fod y bobl rydym yn eu cyflogi yn hapus. Rydym yn meithrin amgylchedd gwaith cadarnhaol, gweithlu sy’n ehangu ac yn gwella’n gyson, ac yn cynnig y cyfle i chi herio’ch hun. Yn ogystal â hynny, mae gennym ystod eang o fudd-daliadau i sicrhau fod ein gweithwyr yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi, gan gynnwys gwyliau blynyddol hael, pecyn pensiwn gwych, ac aelodaeth â disgownt i‘n campfeydd, ein salonau a’n bwytai hyfforddi proffesiynol.

Mae ein 5 safle, sydd wedi’u lleoli mewn ardal odidog yng Ngogledd Cymru, yn ehangu ac yn datblygu’n gyson. Gyda pherthnasoedd cryf gyda nifer o gwmnïau yn yr ardal, rydym yn helpu rhoi’r dechrau gorau i’n myfyrwyr i’w gyrfaoedd ac yn helpu’r economi leol i ffynnu. Mae gan Gymru ddiwylliant cadarn a balch, ac rydym yn parhau i ddatblygu’r gwerthoedd pwysig hynny trwy ymrwymo i hyrwyddo’r Gymraeg. Rydym yn falch iawn o’r hyn rydym wedi’i adeiladu yma ac rydym bellach yn chwilio am rywun i wella ein gweithlu sydd eisoes yn eithriadol.


Job Summary
Be part of an ‘Officially Excellent’ college!
Inspire, Innovate, Succeed

Role Title: Lecturer in Welsh
Location: Deeside
Contract Type: Full Time, Maternity Cover
Salary scale: £24,807 - £40,485 Please note this salary will be based on a salary assessment and relevant experience


Here at Coleg Cambria we are looking for a Lecturer in Welsh to join our team based in Deeside.


Overview of Role

As a Lecturer you will teach and inspire our learners in delivering a variety of courses including GCSE and A Level Welsh, Skills Challenge Certificate and Work Welsh Language Skills in vocational and apprenticeships.

You will perform scheduled teaching, prepare learning materials, mark students’ work, and liaise with awarding bodies and exam invigilation as required. You will also provide educational guidance, support and counselling for all students whilst participating in the marketing, planning, assessment and evaluation of course provision.

You will also liaise student sponsors and employers, whilst completing and producing the agreed deadlines documentation such as; registers, schemes of work, records of work, course review, course analysis documentation, student reports and absence reports.

With an awareness of the importance of quality standards within teaching, you will have knowledge of a broad range of learning needs and how to support these needs within a learning environment and demonstrate and understanding of current developments within your own specialist area. You should be open and responsive to the needs of others and be able to adapt quickly to changing circumstances and new ideas.


Requirements

Qualified to a minimum of Level 4 in a relevant specialist subject area

Posses or working towards a teaching qualification PGCE, Cert Ed or C&G 7407

Committed to providing the highest standards in teaching and learning

Competent in using MS Office or Google Drive and applications and using the internet and intranet

Able to develop and use a range of learning and teaching techniques and prepare effective written and visual teaching materials

Excellent communication and interpersonal skills, a strong team player, displaying energy and enthusiasm in the learning environment

Coleg Cambria is committed to raising the profile of the Welsh language - Welsh language skills are essential for this position.

Coleg Cambria is a ‘Disability Confident’ Employer.

The promotion of Equality and Diversity is an essential part of the work we do and as part of this, the College is committed to having a diverse staff group.

Closing Date: 02/10/2020

Please be aware that Coleg Cambria reserves the right to close our vacancies earlier than the listed date if we have received a high level of applications. We would recommend that if you do wish to be considered that you complete the application as promptly as possible. If you do not hear from us within 2 weeks of the closing date unfortunately, you have not been successful in securing an interview.

A DBS Disclosure will be requested from the successul candidate being offered the position. You will also be required to register with the Education Workforce Council.


​​Beth am berthyn i goleg sy’n 'Rhagorol yn Swyddogol’?
Ysbrydoli, Arloesi, Llwyddo

Teitl y Swydd: Darlithydd y Gymraeg
Lleoliad: Glannau Dyfrdwy
Math o Gontract: Llawn Amser, Cyfnod Mamolaeth
Graddfa Gyflog: £24,807 - £40,485 Nodwch y bydd cyflog hwn yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol


Yma yng Ngholeg Cambria rydym yn chwilio am Ddarlithydd y Gymraeg i ymuno â'n tîm yng Nglannau Dyfrdwy.


Trosolwg o'r Swydd

Fel Darlithydd, byddwch yn addysgu ac yn ysbrydoli ein dysgwyr wrth gyflwyno amrywiaeth o gyrsiau gan gynnwys Cymraeg TGAU a Safon Uwch, Tystysgrif Her Sgiliau a Sgiliau Cymraeg Gwaith mewn cyd-destunau galwedigaethol a phrentisiaethau.


Byddwch yn addysgu yn ôl yr amserlen, paratoi deunyddiau dysgu, marcio gwaith myfyrwyr, cysylltu â chyrff dyfarnu a goruchwylio arholiadau yn ôl yr angen. Byddwch hefyd yn darparu arweiniad addysgol, cefnogaeth a chwnsela i'r holl fyfyrwyr wrth gymryd rhan yn y broses farchnata, cynllunio, asesu a gwerthuso darpariaeth cyrsiau.

Byddwch hefyd yn cysylltu â noddwyr a chyflogwyr myfyrwyr, wrth gwblhau a chynhyrchu dogfennau i derfynau amser y cytunwyd arnynt fel; cofrestri, cynlluniau gwaith, cofnodion gwaith, adolygiadau cyrsiau, dogfennau dadansoddi cyrsiau, adroddiadau myfyrwyr ac adroddiadau absenoldeb.

Gydag ymwybyddiaeth o bwysigrwydd safonau ansawdd mewn addysgu, bydd gennych wybodaeth am ystod eang o anghenion dysgu a sut i’w cefnogi mewn amgylchedd dysgu. Byddwch yn dangos dealltwriaeth o ddatblygiadau cyfredol yn eich maes arbenigol eich hun. Dylech fod yn agored ac yn ymatebol i anghenion eraill a gallu addasu'n gyflym i amgylchiadau newidiol a syniadau newydd.


Gofynion

Cymhwyster Lefel 4 o leiaf mewn maes pwnc arbenigol perthnasol

Cymhwyster addysgu TAR, Tystysgrif Addysg neu C&G 7407, neu’n fodlon gweithio tuag at hynny

Ymrwymiad i ddarparu'r safonau uchaf mewn addysgu a dysgu

Medrus wrth ddefnyddio MS Office neu Google Drive a rhaglenni Google, a defnyddio'r rhyngrwyd a'r fewnrwyd

Gallu datblygu a defnyddio ystod o dechnegau dysgu ac addysgu a pharatoi deunyddiau addysgu ysgrifenedig a gweledol effeithiol

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol rhagorol, aelod cadarn o dîm sy'n dangos egni a brwdfrydedd yn yr amgylchedd dysgu

Mae Coleg Cambria wedi ymrwymo i hyrwyddo proffil y Gymraeg - mae sgiliau Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Mae Coleg Cambria yn gyflogwr 'Hyderus o ran Anableddau’.

Mae hyrwyddo Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yn rhan hanfodol o'r gwaith a wnawn ac fel rhan o hyn, mae'r Coleg wedi ymrwymo i gael grŵp staff amrywiol.

Dyddiad Cau: 02/10/2020

Sylwer bod Coleg Cambria yn cadw'r hawl i gau ein swyddi gwag yn gynharach na'r dyddiad a nodwyd petaem yn derbyn nifer fawr o geisiadau. Byddem yn argymell eich bod yn cwblhau eich cais cyn gynted ag y bo modd os ydych yn dymuno cael eich ystyried ar gyfer y swydd. Os nad ydych wedi clywed gennym ymhen pythefnos o’r dyddiad cau, yna’n anffodus ni lwyddoch i gael cyfweliad.

Byddwn yn gofyn am ddatgeliad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd. Bydd gofyn i chi gofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg hefyd.


Benefits

Excellent Pension Scheme(s)

Generous Annual Leave Entitlement

On Site Nursery Provision

Discounts on a Range Of College Evening Courses

Access to A Wide Range of E-Learning and Professional Development

Discounted Gym Membership

Excellent Sports and Fitness Facilities

Free Parking on All Sites

Cycle Scheme

Discounted Rates for Hairdressing and Beauty Treatments

Discounted Rates for Restaurants

Cynllun(iau) pensiwn ardderchog

Hawl gwyliau blynyddol hael

Darpariaeth feithrin ar y safle

Gostyngiadau ar ystod o gyrsiau gyda’r nos y coleg

Mynediad i ystod eang o gyrsiau e-ddysgu a datblygiad proffesiynol

Disgownt ar aelodaeth ystafell ffitrwydd

Cyfleusterau chwaraeon a ffitrwydd ardderchog

Parcio am ddim ar bob safle

Cynllun Beicio

Cyfraddau gostyngol ar gyfer trin gwallt a thriniaethau harddwch

Cyfraddau gostyngol yn ein bwytai

Closing Date:
02/10/2020
Contact Details:
Coleg Cambria
Tel: n/a
Contact: HR
Email:

You may return to your current search results by clicking here.