Assistant Principal of Technical Studies and Site Lead

Job Roles:
Deputy/Vice/Assistant Principal, Principal
Organisation Type:
Further Education
Organisation:
FE College
Contract Type:
Full Time
Subject Area:
Any
Region:
Wales
Contract Term:
Permanent
Salary Description:
£54,132 - £59,466
Posted:
26th Jun 2020
Start Date:
Recruiter:
Coleg Cambria
Job Ref:
CC/1332

Coleg Cambia: An Introduction

At Coleg Cambria, our aim is to be an exceptional institute of education. Having already achieved an ‘Excellent’ in our recent Estyn inspection and won a Platinum Corporate Standard Health at Work Award, we feel this is a good start.

We provide a warm welcome to all students and staff to make Coleg Cambria a place you want to be a part of. To ensure our students get the best experience and results they can, we make sure the people employed with us are happy. We nurture a positive work environment, a constantly expanding and improving workforce, and offer the opportunity to challenge yourself. On top of all that we have a wide range of benefits to make sure our employees feel valued, including generous annual leave, a great pension package, discount membership to our on-site gyms, salons, and professional training restaurants.

Our 5 Campuses situated in the stunning North Wales area are constantly expanding and evolving. With strong relationships with multiple companies in the area we help give our students the best start to their careers and help the local economy thrive. Wales has a strong and proud culture we continue to grow these important values by being committed to raising the Welsh language profile. We are very proud of what we have built here and we are now looking for someone to enhance our already exceptional workforce.

Yng Ngholeg Cambria, ein nod yw bod yn sefydliad addysg eithriadol. A ninnau eisoes wedi cael dyfarniad ‘Rhagorol’ yn ein harolygiad diweddar gan Estyn ac wedi ennill Gwobr Platinwm Iechyd yn y Gweithle y Safon Iechyd Corfforaethol, rydym yn teimlo ein bod wedi cael dechrau da.

Rydym yn rhoi croeso cynnes i holl fyfyrwyr a staff i wneud Coleg Cambria yn lle rydych chi eisiau bod yn rhan ohono. Er mwyn sicrhau bod ein myfyrwyr yn cael y profiad a’r canlyniadau gorau y gallant eu cael, rydym yn sicrhau fod y bobl rydym yn eu cyflogi yn hapus. Rydym yn meithrin amgylchedd gwaith cadarnhaol, gweithlu sy’n ehangu ac yn gwella’n gyson, ac yn cynnig y cyfle i chi herio’ch hun. Yn ogystal â hynny, mae gennym ystod eang o fudd-daliadau i sicrhau fod ein gweithwyr yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi, gan gynnwys gwyliau blynyddol hael, pecyn pensiwn gwych, ac aelodaeth â disgownt i‘n campfeydd, ein salonau a’n bwytai hyfforddi proffesiynol.

Mae ein 5 safle, sydd wedi’u lleoli mewn ardal odidog yng Ngogledd Cymru, yn ehangu ac yn datblygu’n gyson. Gyda pherthnasoedd cryf gyda nifer o gwmnïau yn yr ardal, rydym yn helpu rhoi’r dechrau gorau i’n myfyrwyr i’w gyrfaoedd ac yn helpu’r economi leol i ffynnu. Mae gan Gymru ddiwylliant cadarn a balch, ac rydym yn parhau i ddatblygu’r gwerthoedd pwysig hynny trwy ymrwymo i hyrwyddo’r Gymraeg. Rydym yn falch iawn o’r hyn rydym wedi’i adeiladu yma ac rydym bellach yn chwilio am rywun i wella ein gweithlu sydd eisoes yn eithriadol.


Job Summary

Be part of an ‘Officially Excellent’ college!

Inspire, Innovate, Succeed

Job Title: Assistant Principal of Technical Studies and Site Lead- Llysfasi

Location: Llysfasi

Permanent, Full Time

Salary scale: £54,132 - £59,466 based on a salary assessment


Overview of Role

We are looking for an experienced leader with skills in both education and agriculture to join us as our Assistant Principal of Technical Studies and Site Lead at our agricultural site in Llysfasi. This is an exciting and unique opportunity which will be responsible for the leadership and management of the operations of Llysfasi.

Our Llysfasi site encompasses a Commercial Farm, which is run by our Farm Manager. The Farm Manager reports into our Head of Commercial Operations, however, the Assistant Principal must be able to demonstrate that they can work collaboratively with a Commercial team to develop and grow the onsite operation. We are looking for somebody who is creative, innovative and adaptable. Somebody who is open to utilising technology and is driven by meeting the ever evolving needs of the farming sector.

In this role you will be responsible for growth, diversification and commercialisation of Coleg Cambria Llysfasi in becoming the first choice for learners and employers in North East Wales and beyond. As the Assistant Principal and Site Lead you will work with employers and third party stakeholders to develop and manage an innovative, sector leading, land-based curriculum, to include Full Time, Part Time, Work-based Learning, Schools, Higher Education and Commercial provision. You will also be responsible for developing and implementing a growth development plan, identifying niche markets, curriculum and economic development opportunities.

We are looking for individuals who have first hand knowledge and experience of working in the agricultural industry, have managed an agricultural department within an educational setting and have experience in teaching and learning. Previous experience of working within external or internal inspection would be desirable. This role requires excellent interpersonal skills as you will be building relationships and working with stakeholders, employers and other organisations.


Requirements

Educated to a minimum of degree level in Agriculture or relevant specialist area

You must be a qualified teacher and hold either a PGCE, Cert Ed or C&G 7407

Hold a valid UK driving licence

Experience of collaborating with external agencies and other organisations

A sound and robust knowledge of current developments within Agricultural and related industries

Knowledge and experience of working with a commercial farm enterprise

Experience of managing budgets and able to set and meet deadlines

Well developed ICT skills, proficient in the use, creation and manipulation of spreadsheets, Google applications and MS Office

Experience in managing diverse teams and develop a culture of innovation


Coleg Cambria is a ‘Disability Confident’ Employer.

The promotion of Equality and Diversity is an essential part of the work we do and as part of this, the College is committed to having a diverse staff group.

Closing Date: 23/07/20

Please be aware that Coleg Cambria reserves the right to close our vacancies earlier then the listed date if we have received a high level of applications. We would recommend that if you do wish to be considered that you complete the application as promptly as possible. Due to a high number of applications -If you have not heard from us 2 weeks after the advert closing date please assume that you have not been successful.

A DBS Disclosure will be requested from the successful candidate being offered the position. You will also be required to register with the Education Workforce Council.


Beth am berthyn i goleg sy’n ‘Rhagorol yn Swyddogol’?

Ysbrydoli, Arloesi, Llwyddo

Teitl y Swydd: Pennaeth Cynorthwyol Astudiaethau Technegol ac Arweinydd Safle - Llysfasi

Lleoliad: Llysfasi

Parhaol, Llawn Amser

Graddfa Gyflog: £54,132 - £59,466 yn seiliedig ar asesiad cyflog


Trosolwg o’r Swydd

Rydym yn chwilio am arweinydd profiadol gyda sgiliau mewn addysg ac amaethyddiaeth i ymuno â ni fel ein Pennaeth Cynorthwyol Astudiaethau Technegol ac Arweinydd Safle yn Llysfasi. Mae hwn yn gyfle cyffrous ac unigryw i unigolyn a fydd yn gyfrifol am arwain a rheoli gweithrediadau Llysfasi.

Mae ein safle Llysfasi yn amgylchynu Fferm Fasnachol, sy’n cael ei rhedeg gan ein Rheolwr Fferm. Mae’r Rheolwr Fferm yn atebol i’n Pennaeth Gweithrediadau Masnachol, fodd bynnag, rhaid i’r Pennaeth Cynorthwyol allu dangos eu bod yn gallu cydweithio â thîm Masnachol i ddatblygu ac ehangu’r gweithrediad ar y safle. Rydym yn chwilio am unigolyn sy’n greadigol, arloesol ac yn gallu addasu. Unigolyn sy’n agored i ddefnyddio technoleg ac yn frwdfrydig i fodloni anghenion y sector ffermio sy’n datblygu bob amser.

Yn y swydd hon byddwch yn gyfrifol am dwf, amrywiaeth a masnacheiddio Coleg Cambria Llysfasi i fod yn ddewis cyntaf dysgwyr a chyflogwyr yng Ngogledd Ddwyrain Cymru a thu hwnt. Fel Pennaeth Cynorthwyol ac Arweinydd Safle, byddwch yn gweithio â chyflogwyr a rhanddeiliaid trydydd parti i ddatblygu a rheoli cwricwlwm cyrsiau’r tir arloesol, blaenllaw, i gynnwys darpariaeth Llawn Amser, Rhan Amser, Dysgu yn y Gwaith, Ysgolion, Addysg Uwch a Masnachol. Byddwch hefyd yn gyfrifol am ddatblygu a gweithredu cynllun datblygu twf, canfod marchnadoedd arbenigol, cwricwlwm a chyfleoedd datblygu cwricwlwm a datblygiad economaidd.

Rydym yn chwilio am unigolion sydd â gwybodaeth uniongyrchol a phrofiad o weithio yn y diwydiant amaethyddol, wedi rheoli adran amaethyddol mewn lleoliad addysgiadol a phrofiad o addysgu a dysgu. Byddai profiad blaenorol o weithio mewn archwilio allanol neu fewnol yn ddymunol. Mae’r swydd hon angen sgiliau rhyngbersonol ardderchog gan y byddwch yn meithrin perthnasau ac yn gweithio gyda rhanddeiliaid, cyflogwyr a sefydliadau eraill.


Gofynion

Addysg at lefel gradd o leiaf mewn Amaethyddiaeth neu faes arbenigol perthnasol

Rhaid i chi fod yn athro cymwysedig gyda naill ai cymhwyster TAR, Tystysgrif Addysg neu C&G 7407

Trwydded yrru ddilys y DU

Profiad o gydweithio ag asiantaethau allanol a sefydliadau eraill

Gwybodaeth dda a chadarn o ddatblygiadau presennol yn y diwydiannau Amaethyddol a rhai cysylltiedig

Gwybodaeth a phrofiad o weithio â menter fferm fasnachol

Profiad o reoli cyllidebau a gallu bodloni terfynau amser

Sgiliau TGCh datblygedig, hyfedredd wrth ddefnyddio, creu a thrin taenlenni, rhaglenni Google a MS Office

Profiad o reoli timau amrywiol a datblygu diwylliant o arloesedd


Mae Coleg Cambria yn gyflogwr ‘Hyderus o ran Anableddau’.

Mae hyrwyddo Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yn rhan hanfodol o’n gwaith, ac fel rhan o hyn mae’r Coleg wedi ymrwymo i gael grŵp staff amrywiol.

Dyddiad Cau: 23/07/20

Sylwer fod Coleg Cambria yn cadw’r hawl i gau’r rhestr ymgeiswyr yn gynnar ar gyfer unrhyw swydd os byddwn yn derbyn nifer fawr o geisiadau. Byddwn yn argymell eich bod yn cwblhau’r cais cyn gynted â phosibl os hoffech gael eich ystyried ar gyfer y swydd. Os na fyddwch yn clywed gennym ni o fewn pythefnos i’r dyddiad cau, yn anffodus nid ydych wedi bod yn llwyddiannus yn cael cyfweliad.

Byddwn yn gofyn am wiriad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd. Bydd gofyn i chi gofrestru gyda’r Cyngor Gweithlu Addysg hefyd.


Benefits

Excellent Pension Scheme(s)

Generous Annual Leave Entitlement

On Site Nursery Provision

Discounts on a Range Of College Evening Courses

Access to A Wide Range of E-Learning and Professional Development

Discounted Gym Membership

Excellent Sports and Fitness Facilities

Free Parking on All Sites

Cycle Scheme

Discounted Rates for Hairdressing and Beauty Treatments

Discounted Rates for Restaurants

Cynllun(iau) pensiwn ardderchog

Hawl gwyliau blynyddol hael

Darpariaeth feithrin ar y safle

Gostyngiadau ar ystod o gyrsiau gyda’r nos y coleg

Mynediad i ystod eang o gyrsiau e-ddysgu a datblygiad proffesiynol

Disgownt ar aelodaeth ystafell ffitrwydd

Cyfleusterau chwaraeon a ffitrwydd ardderchog

Parcio am ddim ar bob safle

Cynllun Beicio

Cyfraddau gostyngol ar gyfer trin gwallt a thriniaethau harddwch

Cyfraddau gostyngol yn ein bwytai

Closing Date:
23/07/2020
Contact Details:
Coleg Cambria
Tel: n/a
Contact: HR
Email:

You may return to your current search results by clicking here.