Lecturer in Mechanical Engineering and CAD/ CAM

Job Roles:
Teacher/Lecturer
Organisation Type:
Further Education
Organisation:
FE College
Contract Type:
Full Time
Subject Area:
Construction and Engineering Trades
Region:
Wales
Contract Term:
Permanent
Salary Description:
£24,807 - £40,485
Posted:
23rd Jun 2020
Start Date:
Recruiter:
Coleg Cambria
Job Ref:
CC/1317

Coleg Cambia: An Introduction

At Coleg Cambria, our aim is to be an exceptional institute of education. Having already achieved an ‘Excellent’ in our recent Estyn inspection and won a Platinum Corporate Standard Health at Work Award, we feel this is a good start.

We provide a warm welcome to all students and staff to make Coleg Cambria a place you want to be a part of. To ensure our students get the best experience and results they can, we make sure the people employed with us are happy. We nurture a positive work environment, a constantly expanding and improving workforce, and offer the opportunity to challenge yourself. On top of all that we have a wide range of benefits to make sure our employees feel valued, including generous annual leave, a great pension package, discount membership to our on-site gyms, salons, and professional training restaurants.

Our 5 Campuses situated in the stunning North Wales area are constantly expanding and evolving. With strong relationships with multiple companies in the area we help give our students the best start to their careers and help the local economy thrive. Wales has a strong and proud culture we continue to grow these important values by being committed to raising the Welsh language profile. We are very proud of what we have built here and we are now looking for someone to enhance our already exceptional workforce.

Yng Ngholeg Cambria, ein nod yw bod yn sefydliad addysg eithriadol. A ninnau eisoes wedi cael dyfarniad ‘Rhagorol’ yn ein harolygiad diweddar gan Estyn ac wedi ennill Gwobr Platinwm Iechyd yn y Gweithle y Safon Iechyd Corfforaethol, rydym yn teimlo ein bod wedi cael dechrau da.

Rydym yn rhoi croeso cynnes i holl fyfyrwyr a staff i wneud Coleg Cambria yn lle rydych chi eisiau bod yn rhan ohono. Er mwyn sicrhau bod ein myfyrwyr yn cael y profiad a’r canlyniadau gorau y gallant eu cael, rydym yn sicrhau fod y bobl rydym yn eu cyflogi yn hapus. Rydym yn meithrin amgylchedd gwaith cadarnhaol, gweithlu sy’n ehangu ac yn gwella’n gyson, ac yn cynnig y cyfle i chi herio’ch hun. Yn ogystal â hynny, mae gennym ystod eang o fudd-daliadau i sicrhau fod ein gweithwyr yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi, gan gynnwys gwyliau blynyddol hael, pecyn pensiwn gwych, ac aelodaeth â disgownt i‘n campfeydd, ein salonau a’n bwytai hyfforddi proffesiynol.

Mae ein 5 safle, sydd wedi’u lleoli mewn ardal odidog yng Ngogledd Cymru, yn ehangu ac yn datblygu’n gyson. Gyda pherthnasoedd cryf gyda nifer o gwmnïau yn yr ardal, rydym yn helpu rhoi’r dechrau gorau i’n myfyrwyr i’w gyrfaoedd ac yn helpu’r economi leol i ffynnu. Mae gan Gymru ddiwylliant cadarn a balch, ac rydym yn parhau i ddatblygu’r gwerthoedd pwysig hynny trwy ymrwymo i hyrwyddo’r Gymraeg. Rydym yn falch iawn o’r hyn rydym wedi’i adeiladu yma ac rydym bellach yn chwilio am rywun i wella ein gweithlu sydd eisoes yn eithriadol.


Job Summary

Be part of an ‘Officially Excellent’ college!
Inspire, Innovate, Succeed

Role Title: Lecturer in Mechanical Engineering & Computer Aided Manufacture
Location: Deeside
Contract Type: Permanent, Full Time
Salary scale: £24,807 - £40,485 Please note this salary will be based on a salary assessment and relevant experience

Here at Coleg Cambria we are looking for a Lecturer in Mechanical Engineering and Computer Aided Manufacture to join our Engineering team in the Institute of Technology department. This particular role will be based at our Deeside campus.


Overview of Role

Displaying energy and enthusiasm in the learning environment, you will perform scheduled teaching, prepare learning materials, mark students’ work, liaise with awarding bodies and exam invigilation as required, and provide educational guidance, support and counselling for all students. You will be a dedicated team player who can establish effective working relationships and will liaise with tutors from other business areas with regard to resources, curriculum development, student reports and other related matters, and complete and produce documentation such as registers, schemes of work, records of work, course review, course analysis documentation and student reports.

We are looking for an individual who is qualified to a minimum of Level 3 in Mechanical Engineering with relevant experience in Computer Aided Design and Manufacture to teach Level 3 and above Engineering programmes. This will ideally include knowledge and experience of Additive Layer Manufacture and CNC processes. You will have a strong background in Mechanical Engineering and will be able to share your skills and industry knowledge to wide ranging groups of apprentices and full time learners. You will have a desire to undertake ongoing professional development including learning new skills in the field of engineering to support teaching and learning development across the department, as well as staying abreast of the latest developments in industry.

With an awareness of the importance of quality standards within teaching, you will have knowledge of a broad range of learning needs and how to support these needs within a learning environment and demonstrate and understanding of current developments within your own specialist area. You should be open and responsive to the needs of others and be able to adapt quickly to changing circumstances and new ideas.


Requirements

Preferably you will be qualified to Level 4 in Mechanical Engineering or another relevant subject area

You will ideally be a qualified teacher and hold either a PGCE, Cert Ed or C&G 7407 or be willing to work towards one of these.

Able to analyse and use key information to inform teaching and learning.

Able to identify, interpret and apply specific knowledge to practice.

Competent in the use of office suites and able to learn IT new systems to support you in your role.

Able to develop and use a range of teaching and learning techniques and prepare effective written and visual teaching materials.

Excellent communication and interpersonal skills, a strong team player, displaying energy and enthusiasm in the learning environment.

Creative, innovative and imaginative with the ability to adapt to changing circumstances and new ideas.

Coleg Cambria is committed to raising the profile of the Welsh language - Welsh language skills are desirable for this position.

Coleg Cambria is a ‘Disability Confident’ Employer

The promotion of Equality and Diversity is an essential part of the work we do and as part of this, the College is committed to having a diverse staff group.

Closing Date: 20/07/2020

Please be aware that Coleg Cambria reserves the right to close our vacancies earlier than the listed date if we have received a high level of applications. We would recommend that if you do wish to be considered that you complete the application as promptly as possible. If you do not hear from us within 2 weeks of the closing date unfortunately, you have not been successful in securing an interview.

A DBS Disclosure will be requested from the successful candidate being offered the position. You will also be required to register with the Education Workforce Council.


Beth am fod yn rhan o goleg sy’n 'Rhagorol yn Swyddogol'?
Ysbrydoli, Arloesi, Llwyddo

Teitl y Swydd: Darlithydd Peirianneg Fecanyddol a Gweithgynhyrchu â Chymorth Cyfrifiadur
Lleoliad: Glannau Dyfrdwy
Math o Gontract: Parhaol, Llawn Amser
Graddfa Gyflog: £24,807 - £40,485. Sylwer y bydd cyflog hwn yn cael ei seilio ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol

Yma yng Ngholeg Cambria, rydym yn chwilio am Ddarlithydd Peirianneg Fecanyddol a Gweithgynhyrchu â Chymorth Cyfrifiadur i ymuno â'n tîm Peirianneg yn yr adran Sefydliad Technoleg. Bydd y swydd benodol hon wedi'i lleoli ar ein safle Glannau Dyfrdwy.


Trosolwg o’r Swydd

Gan arddangos egni a brwdfrydedd yn yr amgylchedd dysgu, byddwch yn addysgu yn ôl yr amserlen, paratoi deunyddiau dysgu, marcio gwaith myfyrwyr, cysylltu â chyrff dyfarnu a goruchwylio arholiadau yn ôl y gofyn a darparu arweiniad addysgol, cymorth a chwnsela i bob myfyriwr. Byddwch yn aelod ymroddedig o dîm sy’n gallu sefydlu perthnasau gwaith effeithiol ac yn cysylltu â thiwtoriaid o feysydd busnes eraill ynghylch adnoddau, datblygu'r cwricwlwm, adroddiadau myfyrwyr a materion cysylltiedig eraill, ac yn cwblhau ac yn cynhyrchu dogfennau fel cofrestri, cynlluniau gwaith, cofnodion gwaith, adolygiadau cyrsiau, dogfennau dadansoddi cyrsiau ac adroddiadau myfyrwyr.

Rydym yn chwilio am unigolyn sydd â chymhwyster Lefel 3 o leiaf mewn Peirianneg Fecanyddol a phrofiad perthnasol gyda Dylunio a Gweithgynhyrchu â Chymorth Cyfrifiadur i addysgu rhaglenni Peirianneg Lefel 3 ac uwch. Yn ddelfrydol, bydd hyn yn cynnwys gwybodaeth a phrofiad o Weithgynhyrchu Haenau Ychwanegol a phrosesau CNC. Bydd gennych gefndir cadarn mewn Peirianneg Fecanyddol ac yn gallu rhannu eich sgiliau a’ch gwybodaeth am y diwydiant gydag ystod eang o brentisiaid a dysgwyr llawn amser. Byddwch yn dymuno ymgymryd â datblygiad proffesiynol parhaus gan gynnwys dysgu sgiliau newydd ym maes peirianneg i gynorthwyo datblygu addysgu a dysgu ledled yr adran, yn ogystal â chadw gyda’r datblygiadau diweddaraf yn y diwydiant.

Gydag ymwybyddiaeth o bwysigrwydd safonau ansawdd mewn addysgu, bydd gennych wybodaeth am ystod eang o anghenion dysgu a sut i gefnogi'r anghenion hyn mewn amgylchedd dysgu. Byddwch hefyd yn gallu dangos eich bod yn deall datblygiadau cyfredol yn eich maes arbenigedd chi. Dylech fod yn agored ac yn ymatebol i anghenion pobl eraill a gallu addasu'n gyflym i amgylchiadau newidiol a syniadau newydd.


Gofynion

Yn ddelfrydol, bydd genych gymhwyster Lefel 4 mewn Peirianneg Fecanyddol neu faes pwnc perthnasol

Yn ddelfrydol, byddwch yn athro cymwysedig gyda naill ai cymhwyster TAR, Tystysgrif Addysg neu C&G 7407, neu’n fodlon cyflawni un o’r cymwysterau hyn

Gallu dadansoddi a defnyddio gwybodaeth allweddol i lywio addysgu a dysgu

Gallu nodi, dehongli a chymhwyso gwybodaeth benodol i’w chyflwyno

Hyderus wrth ddefnyddio rhaglenni Office ac yn gallu dysgu systemau TG newydd i’ch cynorthwyo yn eich swydd

Gallu datblygu a defnyddio ystod o dechnegau addysgu a dysgu, a pharatoi deunyddiau addysgu ysgrifenedig a gweledol effeithiol

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol rhagorol, ac aelod cadarn o dîm sy'n dangos egni a brwdfrydedd yn yr amgylchedd dysgu

Creadigol, arloesol a llawn dychymyg, gyda'r gallu i addasu i amgylchiadau newidiol a syniadau newydd

Mae Coleg Cambria wedi ymrwymo i hyrwyddo proffil y Gymraeg - mae sgiliau Cymraeg yn ddymunol ar gyfer y swydd hon.
Mae Coleg Cambria yn gyflogwr ‘Hyderus o ran Anableddau’.

Mae hyrwyddo Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yn rhan hanfodol o'r gwaith a wnawn, ac fel rhan o hyn mae'r Coleg wedi ymrwymo i gael grŵp staff amrywiol.

Dyddiad Cau: 20/07/2020

Cofiwch fod Coleg Cambria yn cadw’r hawl i gau ein swyddi gwag ynghynt na’r dyddiad a nodwyd

petaem yn derbyn nifer fawr o geisiadau. Byddem yn argymell eich bod yn cwblhau eich cais cyn

gynted ag y bo modd os ydych yn dymuno cael eich ystyried ar gyfer y swydd. Os na fyddwch yn

clywed oddi wrthym o fewn pythefnos i’r dyddiad cau, yna’n anffodus ni fuoch yn llwyddiannus i gael

cyfweliad.

Byddwn yn gofyn am Ddatgeliad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y

swydd. Bydd gofyn i chi gofrestru gyda’r Cyngor Gweithlu Addysg hefyd.


Benefits

Excellent Pension Scheme(s)

Generous Annual Leave Entitlement

On Site Nursery Provision

Discounts on a Range Of College Evening Courses

Access to A Wide Range of E-Learning and Professional Development

Discounted Gym Membership

Excellent Sports and Fitness Facilities

Free Parking on All Sites

Cycle Scheme

Discounted Rates for Hairdressing and Beauty Treatments

Discounted Rates for Restaurants

Cynllun(iau) pensiwn ardderchog

Hawl gwyliau blynyddol hael

Darpariaeth feithrin ar y safle

Gostyngiadau ar ystod o gyrsiau gyda’r nos y coleg

Mynediad i ystod eang o gyrsiau e-ddysgu a datblygiad proffesiynol

Disgownt ar aelodaeth ystafell ffitrwydd

Cyfleusterau chwaraeon a ffitrwydd ardderchog

Parcio am ddim ar bob safle

Cynllun Beicio

Cyfraddau gostyngol ar gyfer trin gwallt a thriniaethau harddwch

Cyfraddau gostyngol yn ein bwytai

Closing Date:
20/07/2020
Contact Details:
Coleg Cambria
Tel: n/a
Contact: HR
Email:

You may return to your current search results by clicking here.