Vice Principal Academic Studies

Job Roles:
Deputy/Vice/Assistant Principal, Principal
Organisation Type:
Further Education
Organisation:
FE College
Contract Type:
Full Time
Subject Area:
Any
Region:
Wales
Contract Term:
Permanent
Salary Description:
£75,468 - £80,802 per annum
Posted:
4th May 2020
Start Date:
Recruiter:
Coleg Cambria
Job Ref:
CC/1273

Coleg Cambia: An Introduction

At Coleg Cambria, our aim is to be an exceptional institute of education. Having already achieved an ‘Excellent’ in our recent Estyn inspection and won a Platinum Corporate Standard Health at Work Award, we feel this is a good start.

We provide a warm welcome to all students and staff to make Coleg Cambria a place you want to be a part of. To ensure our students get the best experience and results they can, we make sure the people employed with us are happy. We nurture a positive work environment, a constantly expanding and improving workforce, and offer the opportunity to challenge yourself. On top of all that we have a wide range of benefits to make sure our employees feel valued, including generous annual leave, a great pension package, discount membership to our on-site gyms, salons, and professional training restaurants.

Our 5 Campuses situated in the stunning North Wales area are constantly expanding and evolving. With strong relationships with multiple companies in the area we help give our students the best start to their careers and help the local economy thrive. Wales has a strong and proud culture we continue to grow these important values by being committed to raising the Welsh language profile. We are very proud of what we have built here and we are now looking for someone to enhance our already exceptional workforce.

Yng Ngholeg Cambria, ein nod yw bod yn sefydliad addysg eithriadol. A ninnau eisoes wedi cael dyfarniad ‘Rhagorol’ yn ein harolygiad diweddar gan Estyn ac wedi ennill Gwobr Platinwm Iechyd yn y Gweithle y Safon Iechyd Corfforaethol, rydym yn teimlo ein bod wedi cael dechrau da.

Rydym yn rhoi croeso cynnes i holl fyfyrwyr a staff i wneud Coleg Cambria yn lle rydych chi eisiau bod yn rhan ohono. Er mwyn sicrhau bod ein myfyrwyr yn cael y profiad a’r canlyniadau gorau y gallant eu cael, rydym yn sicrhau fod y bobl rydym yn eu cyflogi yn hapus. Rydym yn meithrin amgylchedd gwaith cadarnhaol, gweithlu sy’n ehangu ac yn gwella’n gyson, ac yn cynnig y cyfle i chi herio’ch hun. Yn ogystal â hynny, mae gennym ystod eang o fudd-daliadau i sicrhau fod ein gweithwyr yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi, gan gynnwys gwyliau blynyddol hael, pecyn pensiwn gwych, ac aelodaeth â disgownt i‘n campfeydd, ein salonau a’n bwytai hyfforddi proffesiynol.

Mae ein 5 safle, sydd wedi’u lleoli mewn ardal odidog yng Ngogledd Cymru, yn ehangu ac yn datblygu’n gyson. Gyda pherthnasoedd cryf gyda nifer o gwmnïau yn yr ardal, rydym yn helpu rhoi’r dechrau gorau i’n myfyrwyr i’w gyrfaoedd ac yn helpu’r economi leol i ffynnu. Mae gan Gymru ddiwylliant cadarn a balch, ac rydym yn parhau i ddatblygu’r gwerthoedd pwysig hynny trwy ymrwymo i hyrwyddo’r Gymraeg. Rydym yn falch iawn o’r hyn rydym wedi’i adeiladu yma ac rydym bellach yn chwilio am rywun i wella ein gweithlu sydd eisoes yn eithriadol.


Job Summary

Be part of an ‘Officially Excellent’ college!

Inspire, Innovative, Succeed

Due to a large scale transformational project the college has an exciting opportunity within its senior management team.

Vice Principal Academic Studies: delivery of some HE programmes, Access programmes and A level delivery


About Coleg Cambria

Coleg Cambria has rapidly established itself as a leading UK education provider. Estyn, Her Majesty’s Inspectorate (HMI) in Wales, awarded the college the highest outcomes possible at the most recent inspection, with “current performance” and “prospects for improvement” judged as ‘excellent’.

Positioned on the border of North East Wales, the college has excellent transport links across the North Wales region and also easy access to national motorways and a well-served rail network with fast links to Liverpool, Manchester, Cardiff and London

If you believe that you have the vision, skills, expertise and enthusiasm to make a difference and help us realise our ambitions, we want to hear from you.


Closing Date for applications 29/05/2020

Welsh language skills are desirable.


Hoffech chi weithio i goleg sy’n ‘Rhagorol yn Swyddogol’?

Ysbrydoli, Arloesi, Llwyddo

Oherwydd prosiect trawsnewidiol ar raddfa fawr, mae gan y coleg chyfle cyffrous yn ei uwch dîm rheoli.

Is-bennaeth Astudiaethau Academaidd: darpariaeth rhai rhaglenni AU, rhaglenni Mynediad a darpariaeth Safon Uwch


Am Goleg Cambria

Sefydlodd Coleg Cambria ei hun yn gyflym fel darparwr addysg blaenllaw yn y Deyrnas Unedig. Rhoddodd Estyn, Arolygiaeth Ei Mawrhydi (AEM) yng Nghymru, y canlyniadau uchaf posibl i Cambria yn yr arolygiad diweddaraf, a barnwyd bod ei “berfformiad cyfredol” a’i “ragolygon ar gyfer gwella” yn ‘rhagorol’.

Wedi'i leoli ar ffin Gogledd Ddwyrain Cymru, mae gan y coleg gysylltiadau trafnidiaeth rhagorol ledled rhanbarth Gogledd Cymru a mynediad rhwydd hefyd i draffyrdd cenedlaethol a rhwydwaith rheilffyrdd gyda gwasanaethau da a chysylltiadau cyflym â Lerpwl, Manceinion, Caerdydd a Llundain.

Os ydych yn credu fod gennych chi’r weledigaeth, y sgiliau, yr arbenigedd a’r brwdfrydedd
i wneud gwahaniaeth ac i’n cynorthwyo i wireddu ein huchelgeisiau, hoffem glywed gennych chi.

Y dyddiad cau ar gyfer y swyddi hyn yw 29/05/2020

Mae sgiliau’r Gymraeg yn ddymunol ar gyfer y swyddi hyn.


Benefits

Excellent Pension Scheme(s)

Generous Annual Leave Entitlement

On Site Nursery Provision

Discounts on a Range Of College Evening Courses

Access to A Wide Range of E-Learning and Professional Development

Discounted Gym Membership

Excellent Sports and Fitness Facilities

Free Parking on All Sites

Cycle Scheme

Discounted Rates for Hairdressing and Beauty Treatments

Discounted Rates for Restaurants

Cynllun(iau) pensiwn ardderchog

Hawl gwyliau blynyddol hael

Darpariaeth feithrin ar y safle

Gostyngiadau ar ystod o gyrsiau gyda’r nos y coleg

Mynediad i ystod eang o gyrsiau e-ddysgu a datblygiad proffesiynol

Disgownt ar aelodaeth ystafell ffitrwydd

Cyfleusterau chwaraeon a ffitrwydd ardderchog

Parcio am ddim ar bob safle

Cynllun Beicio

Cyfraddau gostyngol ar gyfer trin gwallt a thriniaethau harddwch

Cyfraddau gostyngol yn ein bwytai

Download Documents

Closing Date:
29/05/2020
Contact Details:
Coleg Cambria
Tel: n/a
Contact: HR
Email:

You may return to your current search results by clicking here.