Lecturer in Sociology

Job Roles:
Teacher/Lecturer
Organisation Type:
Further Education
Organisation:
FE College
Contract Type:
Full Time
Subject Area:
Sociology
Region:
Wales
Contract Term:
Permanent
Salary Description:
£24,807 to £40,485
Posted:
9th Mar 2020
Start Date:
Recruiter:
Coleg Cambria
Job Ref:
CC/1266

At Coleg Cambria, our aim is to be an exceptional institute of education. Having already achieved an ‘Excellent’ in our recent Estyn inspection and won a Platinum Corporate Standard Health at Work Award, we feel this is a good start.

We provide a warm welcome to all students and staff to make Coleg Cambria a place you want to be a part of. To ensure our students get the best experience and results they can, we make sure the people employed with us are happy. We nurture a positive work environment, a constantly expanding and improving workforce, and offer the opportunity to challenge yourself. On top of all that we have a wide range of benefits to make sure our employees feel valued, including generous annual leave, a great pension package, discount membership to our on-site gyms, salons, and professional training restaurants.

Our 5 Campuses situated in the stunning North Wales area are constantly expanding and evolving. With strong relationships with multiple companies in the area we help give our students the best start to their careers and help the local economy thrive. Wales has a strong and proud culture we continue to grow these important values by being committed to raising the Welsh language profile. We are very proud of what we have built here and we are now looking for someone to enhance our already exceptional workforce.

Yng Ngholeg Cambria, ein nod yw bod yn sefydliad addysg eithriadol. A ninnau eisoes wedi cael dyfarniad ‘Rhagorol’ yn ein harolygiad diweddar gan Estyn ac wedi ennill Gwobr Platinwm Iechyd yn y Gweithle y Safon Iechyd Corfforaethol, rydym yn teimlo ein bod wedi cael dechrau da.

Rydym yn rhoi croeso cynnes i holl fyfyrwyr a staff i wneud Coleg Cambria yn lle rydych chi eisiau bod yn rhan ohono. Er mwyn sicrhau bod ein myfyrwyr yn cael y profiad a’r canlyniadau gorau y gallant eu cael, rydym yn sicrhau fod y bobl rydym yn eu cyflogi yn hapus. Rydym yn meithrin amgylchedd gwaith cadarnhaol, gweithlu sy’n ehangu ac yn gwella’n gyson, ac yn cynnig y cyfle i chi herio’ch hun. Yn ogystal â hynny, mae gennym ystod eang o fudd-daliadau i sicrhau fod ein gweithwyr yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi, gan gynnwys gwyliau blynyddol hael, pecyn pensiwn gwych, ac aelodaeth â disgownt i‘n campfeydd, ein salonau a’n bwytai hyfforddi proffesiynol.

Mae ein 5 safle, sydd wedi’u lleoli mewn ardal odidog yng Ngogledd Cymru, yn ehangu ac yn datblygu’n gyson. Gyda pherthnasoedd cryf gyda nifer o gwmnïau yn yr ardal, rydym yn helpu rhoi’r dechrau gorau i’n myfyrwyr i’w gyrfaoedd ac yn helpu’r economi leol i ffynnu. Mae gan Gymru ddiwylliant cadarn a balch, ac rydym yn parhau i ddatblygu’r gwerthoedd pwysig hynny trwy ymrwymo i hyrwyddo’r Gymraeg. Rydym yn falch iawn o’r hyn rydym wedi’i adeiladu yma ac rydym bellach yn chwilio am rywun i wella ein gweithlu sydd eisoes yn eithriadol.

Be part of an ‘Officially Excellent’ college!
Inspire, Innovate, Succeed

Role Title: Lecturer in Sociology
Location: Yale Sixth Form
Contract Type: Permanent Full Time
Salary scale: £24,807 - £40,485 based on a salary assessment and relevant experience

Overview of Role
Here at Coleg Cambria’s Yale Sixth Form, we are now looking for a Lecturer in A Level Sociology to join us from August 2020. We are looking for a Lecturer to deliver both the AS and A2 curriculum as well as the Skills Challenge course.

Within the role, you will perform scheduled teaching, prepare learning materials, mark students’ work, liaise with awarding bodies and exam invigilation as required. You will provide educational guidance, support and counselling for all students whilst participating in the marketing, planning, assessment and evaluation of course provision.

Creative, innovative and imaginative, you will be able to develop and use a range of teaching and learning techniques and have the ability to assess the outcomes of learning and learner achievements. With energy and enthusiasm in the learning environment, you will demonstrate an understanding of current developments within your own specialist area and be able to identify, interpret and apply specific knowledge to practice.

The successful candidate will share our aim of providing the highest standards in teaching and learning so that all students exceed their potential and have the opportunity for positive progression outcomes. If this sounds like you, then we would love to hear from you.

In return we can offer an unrivalled working environment where you will be encouraged to take your ambitions and aspirations to the next level and provide learners with an experience that is second to none.

Requirements
It is essential that you are degree qualified or equivalent in Sociology or a professionally relevant subject.
You must hold a Teaching qualification eg. PGCE, Cert Ed.
You must have previous experience delivering teaching up to A2 Level Sociology.

Coleg Cambria is committed to raising the profile of the Welsh language - Welsh language skills are desirable for this position.

Coleg Cambria is a ‘Disability Confident’ Employer.

The promotion of Equality and Diversity is an essential part of the work we do and as part of this, the College is committed to having a diverse staff group.

A DBS Disclosure will be requested from the successful applicant being offered the position and you will be required to register with the Education Workforce Council.

Closing Date: 19/04/2020

Please be aware that Coleg Cambria reserve the right to close any vacancy earlier then the listed date if we have received a high level of applications. We would recommend that if you do wish to be considered that you complete the application as promptly as possible.

Beth am berthyn i goleg sy’n ‘Rhagorol yn Swyddogol’?
Ysbrydoli, Arloesi, Llwyddo

Teitl y Swydd: Darlithydd mewn Cymdeithaseg
Lleoliad: Chweched Iâl
Y Math o Gontract: Parhaol Llawn Amser
Graddfa Gyflog: £24,807 - £40,485 yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol

Trosolwg o’r Swydd
Yma yn Chweched Iâl Coleg Cambria, rydym bellach yn chwilio am Ddarlithydd mewn Cymdeithaseg Safon Uwch i ymuno â ni o fis Awst 2020 ymlaen. Rydym yn chwilio am Ddarlithydd i i gyflwyno’r cwricwlwm UG a Safon Uwch yn ogystal â’r cwrs Her Sgiliau.

Yn y swydd hon, byddwch chi’n addysgu yn ôl amserlen, yn paratoi deunyddiau dysgu, marcio gwaith myfyrwyr, cysylltu â chyrff dyfarnu a goruchwylio arholiadau yn ôl yr angen. Byddwch chi’n darparu canllawiau addysgol, cymorth a chwnsela i’r holl fyfyrwyr wrth gymryd rhan yn y broses farchnata, cynllunio, asesu a gwerthuso darpariaeth cyrsiau.

Yn greadigol, arloesol ac yn llawn dychymyg, byddwch yn gallu datblygu a defnyddio ystod o dechnegau addysgu a dysgu a bod â’r gallu i asesu canlyniadau dysgu a chyflawniadau dysgwyr. Bydd gennych egni a brwdfrydedd yn yr amgylchedd dysgu, a byddwch yn dangos dealltwriaeth o ddatblygiadau cyfredol yn eich maes arbenigol ac yn gallu canfod, dehongli a defnyddio gwybodaeth benodol yn ymarferol.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn rhannu ein nod o ddarparu’r safonau uchaf mewn addysgu a dysgu, fel bod yr holl fyfyrwyr yn rhagori ar eu potensial a’u bod yn cael y cyfle i symud ymlaen yn gadarnhaol. Os yw hyn yn debyg i chi, yna hoffem glywed gennych.
Yn gyfnewid am hyn, gallwn gynnig amgylchedd gwaith heb ei ail, lle byddwch yn cael eich annog i ddatblygu eich uchelgais a’ch dyheadau i’r lefel nesaf a rhoi profiadau heb eu hail i’r dysgwyr.

Gofynion
Mae’n hanfodol bod gennych gymhwyster gradd neu gyfwerth mewn Cymdeithaseg neu bwnc sy’n berthnasol yn broffesiynol.
Mae’n rhaid i chi gael cymhwyster Addysgu e.e. TAR, Tystysgrif Addysg.
Mae’n rhaid bod gennych brofiad blaenorol o addysgu hyd at lefel Safon Uwch Cymdeithaseg.

Mae Coleg Cambria wedi ymrwymo i wella proffil y Gymraeg - Mae sgiliau Cymraeg yn ddymunol ar gyfer y swydd hon.

Mae Coleg Cambria yn gyflogwr ‘Hyderus o ran Anableddau’.

Mae hyrwyddo Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yn rhan hanfodol o’n gwaith, ac fel rhan o hyn, mae’r Coleg wedi ymrwymo i gael grŵp staff amrywiol.

Byddwn yn gofyn am ddatgeliad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd a bydd gofyn i chi gofrestru gyda’r Cyngor Gweithlu Addysg hefyd.

Dyddiad Cau: 19/04/2020

Sylwer fod Coleg Cambria yn cadw’r hawl i gau’r rhestr ymgeiswyr yn gynnar ar gyfer unrhyw swydd os byddwn yn derbyn nifer fawr o geisiadau. Byddwn yn argymell eich bod yn cwblhau’r cais cyn gynted â phosibl os hoffech gael eich ystyried ar gyfer y swydd.

Benefits
Excellent Pension Scheme(s)
Generous Annual Leave Entitlement
On Site Nursery Provision
Discounts on a Range Of College Evening Courses
Access to A Wide Range of E-Learning and Professional Development
Discounted Gym Membership
Excellent Sports and Fitness Facilities
Free Parking on All Sites
Cycle Scheme
Discounted Rates for Hairdressing and Beauty Treatments
Discounted Rates for Restaurants
Cynllun(iau) pensiwn ardderchog
Hawl gwyliau blynyddol hael
Darpariaeth feithrin ar y safle
Gostyngiadau ar ystod o gyrsiau gyda’r nos y coleg
Mynediad i ystod eang o gyrsiau e-ddysgu a datblygiad proffesiynol
Disgownt ar aelodaeth ystafell ffitrwydd
Cyfleusterau chwaraeon a ffitrwydd ardderchog
Parcio am ddim ar bob safle
Cynllun Beicio
Cyfraddau gostyngol ar gyfer trin gwallt a thriniaethau harddwch
Cyfraddau gostyngol yn ein bwytai

Closing Date:
19/04/2020
Contact Details:
Coleg Cambria
Tel: n/a
Contact: HR
Email:

You may return to your current search results by clicking here.