Pennaeth Cynorthwyol a Chyfarwyddwr Cwricwlwm – Addysg Gyffredinol a’r Diwydiannau Creadigol a Digidol

Job Roles:
Deputy/Vice/Assistant Principal, Director
Organisation Type:
Further Education
Organisation:
FE College
Contract Type:
Full Time
Subject Area:
Pastoral/Curriculum Management
Region:
Wales
Contract Term:
Permanent
Salary Description:
£64,691 - £69,806 y flwyddyn
Posted:
17th Dec 2018
Start Date:
Recruiter:
Coleg Cambria
Job Ref:

Coleg Cambria yw un o golegau mwyaf Prydain ac mae’n cyflogi dros 1450 o staff ar 5 safle sydd wedi'u lleoli'n gyfleus yng Ngogledd Ddwyrain Cymru ac sy'n hawdd cyrraedd atynt o Ogledd Cymru, Swydd Amwythig, Cilgwri, Glannau Merswy a Swydd Gaer.

Gan weithio ar ein safle Iâl, byddwch yn gyfrifol am gyflwyno’r ddarpariaeth Safon Uwch yn Chweched Dosbarth Glannau Dyfrdwy a Chweched Dosbarth Iâl, yn ogystal â chyflwyno Technoleg Gwybodaeth ar y ddau safle a rhaglenni’r Diwydiannau Creadigol ar safle Iâl. Yn atebol i’r Pennaeth, byddwch yn darparu arweinyddiaeth strategol ragorol sy'n modelu rôl yr Ymddygiadau Corfforaethol ac yn cefnogi gweledigaeth a gwerthoedd y sefydliad, ynghyd â rheoli a datblygu cyfarwyddiaeth cwricwlwm.

Mae’n rhaid i chi sicrhau bod y ddarpariaeth yn bodloni anghenion dysgwyr, cyflogwyr a rhanddeiliaid eraill a’i bod o'r ansawdd uchaf posibl o ran canlyniadau dysgwyr, symud ymlaen a bodlonrwydd dysgwyr / cyflogwyr a'i bod yn cyd-fynd â gweledigaeth, cenhadaeth, nodau a gwerthoedd y sefydliad. Bydd rhaid i chi hefyd sicrhau bod y ddarpariaeth yn effeithiol, yn effeithlon a’i bod yn hyrwyddo diwylliant o ragoriaeth a chyfle cyfartal.

Gan gynorthwyo dysgwyr i gyflawni a symud ymlaen yn llwyddiannus, byddwch yn rheoli disgyblaeth ac ymddygiad y myfyrwyr ac yn datblygu arferion addysgu a dysgu yn barhaus, gan sicrhau profiad dysgu blaengar ac arloesol, sy’n arwain y sector, i'n dysgwyr. Byddwch yn ymgysylltu â dysgwyr i gynorthwyo gyda gwella’r ddarpariaeth a chyflawni neu ragori ar y targedau cwricwlwm ac ansawdd.

Dylai fod gennych radd berthnasol (neu gymhwyster cyfwerth) a phrofiad o weithio yn y sector addysg. Gan arddangos gweledigaeth bersonol a chyfeiriad wrth ymateb yn dda i heriau newydd. Bydd gennych ddealltwriaeth dda o fecanweithiau cyllido, cynllunio ariannol a rheoli adnoddau, ynghyd â chynllunio cwricwlwm / ansawdd. Dylech hefyd fod yn gwybod am y Fframwaith Arolygu Cyffredin a gallu cyfrannu’n sylweddol at gyfeiriad strategol y sefydliad.

Bydd gennych brofiad o arwain tîm a byddwch yn gallu ysgogi aelodau’r tîm. canfod cyfleoedd datblygu priodol iddynt a gwneud y defnydd gorau o wybodaeth reoli ac ariannol.

Byddai’n fantais glir petai gennych gymhwyster dysgu yn ogystal â chymhwyster rheoli.

Byddai’n ddymunol petaech yn gallu siarad.

Byddwn yn gofyn am wiriad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd.

Dyddiad cau: Dydd Gwener 25ain Ionawr 2019

I wneud cais, ewch i http://www.cambria-jobs.co.uk/

Closing Date:
25/01/2019
Contact Details:
Coleg Cambria
Tel: n/a
Contact: HR
Email:

You may return to your current search results by clicking here.